Welkom op de website van de Stichting Muziek en Orgelcultuur Grote Kerk Velp (‘MOGKV’)

 

Grote kerk te Velp(Gld)                                                  Interieur (1)

Interieur (2)                                                                         Orgel (H.Hess (1772) - Meere – de Graaf)

 

GEGEVENS VAN DE STICHTING

Naam:                  Muziek en Orgelcultuur Grote Kerk Velp

Afkorting:            MOGKV / website: www.mogkv.nl

Inschrijfnummer KvK : 77721381

RSIN: 861108528

Rekening no.   IBAN : NL89 RABO 0360 1682 80

De stichting MOGKV is erkend als culturele ANBI stichting per 1-4-2021.

Adres van de Grote Kerk Velp: Kerkstraat 32, 6883 HT Velp

Postadres:  Stichting Muziek en Orgelcultuur Grote Kerk Velp, p/a Havelaarstraat 4, 6881 WG Velp

 

DOELSTELLINGEN

De stichting MOGKV werd opgericht op 26 maart 2020 met de volgende doelstellingen:

1. Uitbreiding en groot onderhoud van het historische kerkorgel in de Grote Kerk Velp

2 Het bevorderen van het gebruik van de Grote Kerk Velp voor muziek en cultuurevenementen

3 Al hetgeen met een of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk is en/of kan zijn, alles in de ruimste zin des woords;

 

BELEIDSPLAN (versie 2022)

Het stichtingsbestuur heeft de volgende acties in gang gezet of gepland:

Fondsenwerving:

-        Aanvragen donaties van  steunfondsen

o   Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel (donatie ontvangen)

o   Stichting Ge-erfden van Velp (donatie ontvangen)

o   Stichting Parkstaete (toezegging opbrengst Parkstraatkerkorgel wordt herbestemd voor de stichting (‘herstel tweede klavier’); donatie direct aan CKRM PG Velp gedaan)

Opbrengsten maandelijkse inzameling oud papier (donatie direct aan CKRM PG Velp gedaan

Uitnodigen particulieren en regionale organisatie om ‘angel-investor’ te worden

o   Toezeggingen verkregen  in de vorm van 5-jarige schenkingsovereenkomsten

o   Wervingsacties via de locale gemeente (o.a. via kerkblad LEF! Van de PKN te Velp)

o   Actie: ‘Orgelwijn’ (lente/zomer 2022)

o   Actie: ‘DEO’ - Doneer Een Orgelpijp (zomer/herfst 2023)

-        Organiseren van concerten en evenementen

o   Vooralsnog ‘mini-concerten’ die on-line worden uitgezonden na diensten in de Grote Kerk;

o   Organiseren van bijzondere evenementen, zoals benefiet-concerten, het uitnodigen van bijzondere sprekers, het organiseren van verkoopacties, en het inrichten van een eenvoudige website waar basisgegevens van de stichting vindbaar zijn.

 

UPDATE 08-2022

-        Ten opzichte van 2021 is een additioneel bedrag van € 63500 aantoezeggingen bijgeboekt.  Dit prachtige resultaat is mogelijk doordat enkele donateurs besloten om in totaal een bedrag van 54500 toe te zeggen, terwijl daarnaast via de actie ‘Orgelwijn’ en diverse overige giften een bedrag van bijna 9000 werd verkregen.

De teller (08-2022) staat nu op 100000  (afgerond)! Wij zijn heel blij met dit tussenresultaat.

Dit betekent dat het einddoel van 135000 Euro in zicht komt.

Nog een bedrag van 35000 om in te zamelen.

Op basis van dit tussenresultaat heeft de kerkenraad van de Protestantse Gemeente (PG) te Velp (eigenaar van het orgel en de kerk) in juni 2022 besloten om het groot onderhoud én het herstel van het tweede klavier in opdracht te geven bij orgelmaker Elbertse en Zn. te Soest en de voorfinanciering van het gehele orgelproject voor haar rekening te nemen.

Dank aan onze donateurs!

Voor wie dit leest: Wilt u svp ook mee doen aan het herstel van het kerkorgel te Velp door bij te dragen met een gift aan deze culturele ANBI?

Wilt u structureel doneren?   Wist u, dat wanneer u een schenkingsovereenkomst met de stichting afsluit om gedurende vijf jaar een bedrag te schenken, u het volledige bedrag maal 1,25 zonder drempel van de inkomstenbelasting mag aftrekken. (culturele ANBI en fiscaal voordelig schenken: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/culturele_anbi/culturele_anbi)

Neem svp contact op met de penningmeester van de stichting wanneer u interesse heeft om een schenkingsovereenkomst met de stichting af te sluiten.

 

BESTUUR

De stichting MOGKV heeft een bestuur bestaand uit drie leden:

Voorzitter: Jaap Boehmer

Secretaris: Onno de Groot

Penningmeester: Gert Jan Jongerden

Het bestuur van de stichting streeft ernaar om eenmaal per 3 maanden te vergaderen, de lopende zaken door te nemen en nieuwe initiatieven in te plannen.

Correspondentie via e-mail via  contact@mogkv.nl (nog niet actief)

Per post: Stichting Muziek en Orgelcultuur Grote Kerk Velp, p/a Heijinkweg 2, 7021 KE Zelhem

 

BELONINGSBELEID

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.  Bestuurders kunnen een vergoeding ontvangen voor kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt bij de uitoefening van hun functie.

 

VERSLAG van uitgeoefende activiteiten

(zie Beleidsplan)

 

FINANCIELE VERANTWOORDING

Batig saldo  en overzichten bankrekening van de Stichting MOGKV, NL89RABO0360168280

Per 31-12-2020  - batig saldo :         89,05

Inkomsten 2020  € 102,=  Uitgaven: € 12,95

Per 31-12-2021 – batig saldo:      8591,08

               Inkomsten 2021 € 8670,= Uitgaven € 168,17

Per 31-12-2022 – batig saldo:      5428,90

               Inkomsten 2022 € 7012,=  Uitgaven € 10174,18

Per 24-09-2023 -  batig saldo      € 13748,49

               Inkomsten 2023 € 8480 Uitgaven: 1260,52 (per 24-09-2023)

 

2020: Ontvangen toezeggingen:

€ 1500 van de SBNO (Stichting tot behoud van het Nederlandse Orgel).

 

2021: € 31000 aan toezeggingen

€ 1000  van de stichting Ge-erfden Velp,

€ 30000 van de stichting Parkstaete te Velp (herbestemming opbrengst verkoop van het Leeflang orgel uit de voormalige Parkstraatkerk aan Portugal)

 

2022: € 54500 aan toezeggingen ontvangen

€ 4500 toegezegd in 60 maandelijkse schenkingen van 75 euro

€ 20000 toegezegd vanuit de opbrengsten oud-papier inzamelingen Grote Kerk Velp

€ 30000 toegezegd in 60 maandelijkse schenkingen van 500 euro

Stand per 12-08-2022: totaal aan nog openstaande toezeggingen bedraagt € 90775 , vermeerderd met het batige saldo is momenteel een bedrag van ruim € 100000 (afgerond) ingezameld dan wel toegezegd.

In 2022 is een bedrag van 10000 euro overgemaakt aan de PG te Velp t.b.v. betaling eerste rekening t.b.v. het herstel van het kerkorgel;

 

2023 (tot 24-09-2023)

Toezegging:In 2023 ontving de stichting een toezegging van 10000 euro die ten gunste van het orgel zal worden geschonken.

Met deze latste toezegging betekent dit dat er nog ca. 24000 euro voor het herstel tweede klaiver ingezameld dient te worden.

Tijdens de herfst en winter van 2023 loopt de actie Doneer Een Orgelpijp (DEO),  de eerste pijpen in het kader van deze actie DEO worden gedoneerd. 

Het bestuur van de stichting bedankt alle donateurs!

 

Wilt u bijdragen om ook de nog ontbrekende middelen bijeen te brengen?

Uw donatie op NL89RABO0360168280 tnv Stichting Muziek en Orgelcultuur Grote Kerk Velp is zeer welkom onder vermelding van ‘Herstel tweede klavier’.

Wilt u structureel doneren?   Wist u, dat wanneer u een schenkingsovereenkomst met de stichting afsluit om gedurende vijf jaar een bedrag te schenken, u het volledige bedrag maal 1,25 zonder drempel van de inkomstenbelasting mag aftrekken. (culturele ANBI en fiscaal voordelig schenken: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/culturele_anbi/culturele_anbi)

Neem svp contact op met de penningmeester van de stichting wanneer u interesse heeft om een schenkingsovereenkomst met de stichting af te sluiten.
Voor informatie over het kerkorgel in de grote kerk te Velp neem contact op met de penningmeester van de stichting.

 

Deze site is in ontwikkeling